Zyra e punësimit në Austri | Gjiganti

Zyra e punësimit në Austri

Webfaqja zyrtare e zyrës së punësimit është: www.ams.at

Reth AMS-së

Shërbimi publik i punësimit (AMS) është ofruesi kryesor i shërbimeve të tregut të punës në Austri. Ata mirren me vendet e lira të punës duke ju ofruar punëkërkuesve dhe ndërmarrjeve të interesuara këshillime, informime, mundësi kualifikuese, asistencë financiare etj.

Në kuadër të politikës së qeverisë federale në punësimin e plotë, AMS bën një kontribut të madh në parandalimin dhe zhdukjen e papunësisë në Austri. Me mandatin e dhënë nga Ministria Federale e Punës, Çështjeve Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, AMS merr rolin e saj si një ndërmarrje sipas ligjit publik në bashkëpunim të ngushtë me punën dhe organizatat e punëdhënësve.

Sipas ligjit të shërbimit publik të punësimit nga 1 korriku 1994, autoriteti i administrimit të tregut të punës AMV u shkëput nga ministria federale e punësimit, shëndetësisë dhe çështjeve sociale, dhe Zyra e re e punësimit publik AMS u krijua si një agjenci e shërbimit sipas ligjit publik.

Organizimi

Struktura e AMS-së është e organizuar në 1 organizatë federale, 9 rajonale dhe 99 organizatata lokale. Përfaqësuesit e punëdhënësve dhe organizatave të punës (dmth. i Odës Ekonomike, Oda Federale e Punës, Federata e Sindikatave Austriake dhe Federata e Industrisë Austriake) janë të përfshira në të gjitha nivelet dhe janë të rëndësishëm në hartimin e politikave të tregut të punës (programet e punësimit në provincat federale) dhe në monitorimin e qeverisjes së korporatave të organizatës. Organ që vepron në nivel federal është bordi administrativ.

Organet e mëposhtme janë në krye të detyrave ekzekutive të AMSs-së:

 • Bordi i drejtorëve në nivel federal
 • Drejtorët provinciale në nivel krahinor
 • Drejtorët rajonalë në nivel rajonal

Në zbatimin e politikave të tregut të punës, këto organe ekzekutive mund të mbështeten në nën-zyra të ndryshme. Zyrat lokale si degë etë AMS-së ekzistojnë në të gjitha 9 krahinat federale të Austrisë.

Organizata federal

Organizata federal përbëhet nga bordi administrativ dhe bordi i drejtorëve. Ajo është e ngarkuar për ti garantuar që procedurat uniforme zbatohen në të gjithë Austrinë në të gjitha çështjet themelore dhe është përgjegjëse për të gjitha çështjet të cilat shtrihen përtej nivelin provincial.

Përveç ushtrimit në bashkërendimin e saj dhe funksionet e kontrollit, organizata federale është e ngarkuar edhe me krijimin e kushteve të kuadrit të duhur për zbatimin e decentralizuar të politikës së tregut të punës.
Bordi administrativ përbëhet prej një grupi deri në 12 anëtar.

Rolet e zyrave të ndryshme

Stafi i qendrës së zyrës federale është përgjegjës për menaxhimin, kontrollin, ndjekjen, vlerësimin, analizat e mjedisit të biznesit dhe strategjitë.

Qëllimet e tyre janë:

 • për të përmbushur politikat e tregut të punës
 • të vendosë prioritet e politikave në programet e tregut të punës për AMS-në
 • për të hedhur poshtë rregullat standarde lidhur me organizimin, personelin, objektivat, kërkimet primare shkencore dhe statistikat
 • për mbikëqyrjen e bordit të drejtorëve / drejtorët provincial

Zyrat provinciale

Ka 9 zyrat provincinale, dmth 1 në çdo krahinë të Austrisë.

Detyrat e tyre janë:

 • elaborimit i tregut të politikë së punës është synim i rajoneve përkatëse
 • koordinimi i AMS-së me institucionet tjera të provincës
 • monitorimi i tregut të punës dhe statistikat, hulumtim dhe zhvillim
 • vendosjen e kushteve në korniza të caktuara
 • mbështetjen e zyrave në degët rajonale

Zyrat e degëve rajonale

Ekzistojn zyrat e punësimit në pothuajse të gjitha komunat.

Zyrat e degëve rajonale ofrojnë informacione, këshillime dhe mbështetje në rast të nevojave të posaçme dhe asistencë të vazhdueshme (kërkesat dhe përfitimet, udhëzim).

Shërbimet e AMS nuk janë vetëm për të papunët. Personat të cilët kanë një punë, por duan të ndryshojn profesionin e tyre gjithashtu mund të paraqitën në shërbimin e punësimit, ku ata ofronjn rekrutime dhe gjithashtu vendosjen e shërbimeve për punëdhënësit.

Ky ishte vetëm një përshkrim i shkurtër rreth zyrës së punsimit ndërsa në verzionin tjetër do sjellim informacione më të gjëra rreth funksionimit të sistemit me shembuj konkret dhe informacione tjera të nevojshme për gjetjën e një vendi të punës.


Publikuar:
18.10.2022

Shpërndaje


© 2024 Gjiganti