Puna dhe perfitimi i një profesioni në Austri

Shërbimet e AMS-së janë të hapura për të gjithë personat dhe ndërmarrjet që kërkojnë këshilla mbi një bazë vullnetare. Shërbimet ofrohen falas. AMS është e detyruar të ruaj, mbrojtjen e privatësisë dhe paanësisë.

Grupet e synuara të shërbimit të punësimit publik:

 • Punëkërkuesit
  • të papunët
  • kërkuesit e punësuar
  • të rinjët në kërkim për mësim
  • të larguarit nga shkolla në kërkim të karrierës
 • Ndërmarrjet
  • Punëdhënësit (personat fizikë dhe juridik) që dëshirojnë të bashkëpunojnë me AMS-në
  • Shkëmbimin e informacionit në lidhje me kërkesën e punës dhe ofertës
  • Shqyrtimin dhe mbushjen e vendeve të lira
  • Parandalimin e papunësisë
  • Kualifikimet, trajnimet dhe masat mbështetëse

Si të kontaktohet me AMS-në?

 • Kontaktimin personal me degët e zyrave rajonale të cilat mund ti gjeni tek www.ams.at
 • Kontaktimin personal me këshilluesit e programit evropian EURES
  EURES-in mund ta gjeni tek www.europa.eu/eures (Eures advisers)

Çka është EURES?

EURES qëndron për shërbimet e punësimit europian dhe është një rrjet i gjerë i bashkëpunimit në Evropë. Ai është projektuar për të promovuar lëvizjen e lirë të punëtorëve, duke siguruar, këshilla informacione dhe vendosje / rekrutim të shërbimeve. Me EURES, të gjithë mund të përfitojnë nga tregu i punës në Evropë.

Integrimi në Austri