Zyra e punësimit në Gjermani | Gjiganti

Zyra e punësimit në Gjermani

Agjencia Federale e Punësimit (Bundesagentur für Arbeit - BA www.arbeitsagentur.de) është ofruesi më i madh i shërbimeve të tregut të punës në Gjermani. Ajo ka një rrjet prej më shumë se 700 agjencive dhe zyrave të degëve në mbarë vendin. Detyrat kryesore të BA-së janë puna praktike dhe vendet e trajnimit, këshillimi për karrierë dhe sigurimin e përfitimeve duke i zëvendësuar të ardhurat e punësimit të tilla si me pagesën e papunësisë dhe pagesat e falimentimit. Zyra për përfitime familjare (Familienkasse), e cila siguron dobi të fëmijëve, është gjithashtu pjesë e agjencisë federale të punësimit.

Agjencia Federale e Punësimit prezanton organizimin e saj dhe të shërbimeve në faqet si më poshtë.

BA është e përbërë nga:

 • Selia kryesore në Nürnberg
 • 10 Drejtorite rajonale (Regionaldirektionen)
 • 176 Agjencitë e punësimit dhe
 • rreth 610 filiala

Përveç kësaj, ka agjenci të posaçme:

 • Instituti për Hulumtime të Punësimit (Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung - IAB) në Nürnberg
 • Zyra qendrore e shërbimit ndërkombëtar (Zentrale Auslands-und Fachvermittlung - ZAV) në Bon
 • Kolegji Stafi i Agjencisë Federale për Punësim (Führungsakademie der Bundesagentur für Arbeit – FBA)
 • Universiteti i Agjencisë Federale të Punësimit (BA) dhe Universiteti i Menaxhimit të Tregut të Punës
 • Shtepia e sistemit të IT-së (IT-Systemhaus) - Teknologjia e Informacionit e BA
 • Shtëpia e shërbimit të BA-së
 • Zyra e përfitimeve familjare (Familienkasse)

BA udhëhiqet nga bordi ekzekutiv. Ai përbëhet nga kryetari i bordit ekzekutiv, dhe anëtarët e bordit ekzekutiv. Bordi ekzekutiv menaxhon BA-së dhe administron bizneset e tyre. Ajo përfaqëson BA-në brenda dhe jashtë gjykatës.

Në një nivel mesatar, Drejtoritë Rajonale të BA-së janë përgjegjës për suksesin e politikave rajonale të tregut të punës. Për të bashkërenduar detyrat e tyre me tregun e punës, politikat strukturore dhe ekonomike të Landeve, ata punojnë ngushtë me qeveritë e landve të ndryshme. Drejtoritë Rajonale janë të kryesuara nga një bord ekzekutiv. Ajo përbëhet nga kryetarja ose kryetari dhe dy anëtarë për ndarje operative dhe të shërbimit të brendshëm. Drejtoritë Rajonale kontrollojn agjencitë e punësimit.

Në nivel lokal, agjencitë e punësimit janë përgjegjës për zbatimin e detyrave të BA-së. Ashtu si drejtoritë rajonale edhe ata janë të kontrolluara nga një bord ekzekutiv, i përbërë nga kryetarja ose kryetari dhe dy anëtarë të tjerë.

Institucionet e vetëqeverisjes së BA-së janë bordi i guvernatorëve dhe komiteteve të administratës në Agjencitë e Punësimit. Ata mbikëqyrin punën e bordit ekzekutiv përkatësisht menaxhimin e agjencive lokale të punësimit dhe këshillojnë ata në pyetjet në lidhje me tregun e punës.

Në verzionin e ardhshëm do japin disa shembuj dhe sqarime konkrete se si bëhet kërkimi për punë dhe procedurat tjera rreth punës së zyrës për punësim.


Publikuar:
18.10.2022

Shpërndaje


© 2024 Gjiganti