Shkollat në Zvicër | Gjiganti

Shkollat në Zvicër

Në Zvicër, arsimi është përgjegjësi e qeverisë duke filluar nga parashkolloret (çerdhet), deri te niveli tretësor (universitetet dhe arsimit të lartë dhe trajnimit profesional). Përgjegjësia kryesore për arsimin qëndron tek 26 kantonet. Qeveria federale dhe kantonet ndajnë përgjegjësitë për edukimin publik të detyrueshëm (maturën shkollore, arsimin dhe trajnimin profesional dhe universitetet).

Kantonet dhe komunat e tyre lokale financojn rreth 87% (2005) të shpenzimeve në arsimin publik.

Zvicra ka një sistem të decentralizuar në masë të madhe të arsimit. Shumica e vendimeve për drejtimin e shkollave fillore dhe të mesme merren në nivel kantonal dhe gjithashtu kantonet sigurojnë pjesën më të madhe të financimit.

Zvicra nuk ka një ministër federal të arsimit. Megjithatë, disa aspekte organizative të sistemit të arsimit zbatohen në të gjithë vendin. Këto përfshijnë kohëzgjatjen e vitit shkollor, dhe numrin e viteve të shkollimit të detyrueshëm.

Në fusha të tjera kantonet, dhe madje edhe komunat, tradicionalisht gëzojn një shkallë të lartë të autonomisë.

Secili kanton e ka udhëheqsin e vet të edukimit, të cilët së bashku përbëjnë Konferencën Federale të Ministrave të Kantonëve të Arsimit (në ger: EDK www.edk.ch.)

EDK luan një rol të rëndësishëm në diskutimin dhe koordinimin e politikës së arsimit, dhe disa vlera të caktuara të rëndësishme.

Parashkolloret dhe qerdhet e fëmijëve në Zvicër

Shumica e studentëve në Zvicër (95%) përfundojn shkollimin para-shkollor dhe të detyrueshme në shkollat shtetërore në komunën në të cilën jetojnë ndërsa 5% ndjekin mësimet tek shkollat private.

Shkollat shtetërore luajnë një rol të rëndësishëm në integrimin e fëmijëve që kanë prejardhje të ndryshme sociale, gjuhësore dhe kulturore ku të gjithë marrin pjesë në një shkollë.

Shkollat janë përgjegjësi e kantoneve. Komunat lokale organizojnë mënyrën në të cilën shkollat veprojn sepse edukimi ka rrënjet në nivel lokal, zgjidhje individuale mund të zbatohet në çdo vend.

Të gjitha kantonet sigurojn 1-2 vjet shkollim parashkollor falas (qerdhet e fëmijëve), kantoni i Ticinos ofron 3 vjet.

Struktura federale dhe e decentralizuar e arsimit parashkollor dhe arsimit të detyruar e bën të mundur për t'u marrë në mënyrë adekuate me dallimet kulturore në një vend shumëgjuhësore dhe traditat e saj të veçanta-rajonale në shkollë. Kërkesat kombëtare zbatohen për parametrat kryesorë te (hyrja e moshës, gjatësia e shkollimit të detyruar). Këto kërkesa do të zgjerohen gjatë viteve të ardhshme duke u bazuar në një marrëveshje ndër-kantonale të EDK-së në harmonizimin e arsimit të detyrueshëm (HarmoS). Për parashkolloret 2 vite do të bëhet i detyrueshëm gjatë harmonizimit nëpërmjet këtij procesi.

Shkollat fillore në Zvicër

Shkollimi i detyruar fillor fillon në moshën 6 vjeçare dhe vazhdon për nëntë vite shkollimi. Shumica e shkollave fillore ndjekin klasat prej 1-6. Kjo është pasuar nga niveli i ulët (klasat 7-9) ku nxënësit vijojnë mësimin në grupe bazuar në performancë, në të gjitha lëndët ose në disa lëndë.

Gjuha e mësim1it është gjermanisht, frëngjisht, italisht ose gjuhë romane, në varësi të rajonit të gjuhës, edhe pse në gjuhën romane komunitetet janë një rast i veçantë. Tradicionalisht, mësimi i gjuhëve, ka një rol të rëndësishëm në Zvicër. Të gjithë studentët së paku mësojn dy gjuhë tjera gjatë shkollimit të tyre të detyrueshëm. Në përgjithësi kjo është një nga gjuhët tjera që fliten në Zvicër dhe gjuha angleze.

Shkollat e mesme të ulëta

Në fund të nivelit fillor, një fëmijë duhet të vazhdojë për në shkollimin e mesëm të ulët, i cili zgjatë për 3-5 vjet, në varësi të kantonit dhe komunës. Ky shkollim është i detyrueshëm dhe falas i cili shënon fazën përfundimtare të arsimit të detyrueshëm. Fëmijët në këto klasa priren të jenë midis 12 dhe 15 vjeç. Nuk ka asnjë provim në mbarë vendin në fund të klasës së 9 (viti i fundit) kështu që studentët nuk marrin asnjë certifikat të diplomimit.

Fëmijët ndahen në bazë të performancës, rekomandimeve të mësuesve dhe ndoshta një test. Testimi, sjellja, dhe qëndrimet e punës janë përdorur për të përcaktuar nëse fëmija vazhdon tek niveli i ardhshëm.

Shkolla e mesme e ulët ofron arsimin bazë, të përgjithshme (si matematikë, gjeografi, dhe dy gjuhë të huaja). Studentët në këtë nivel përgatiten për arsimin profesional apo për të vazhduar arsimimin në një shkollë të mesme të lartë.

Për më shumë informacione rreth këtyre qeshtjeve ju lutem vizitoni webfaqen www.educa.ch

Shkollat e mesme të larta »

Edukimi në shkollën e mesme të lartë nuk është i detyrueshëm dhe është i ndarë në dy grupe: Arsimin e përgjithshëm ose profesional. Në të gjitha, 90% e studentëve në Zvicër diplomojn në këtë nivel. Një e treta e studentëve shkojnë në një shkollë të maturës (quhet “Gjimnaz”). Shumica e studentëve marrni mësim dhe aftësim profesional. Për informacion mbi këtë të fundit, ju lutem shih seksionin mbi jetën e punës tek www.educa.ch.

Shkollat e maturës janë të rregulluara bashkërisht nga autoritetet kantonale dhe federale, por autoritetet kantonale vendosin shpesh kërkesat e pranimit. Nxënësit me nota të jashtëzakonshme nga shkolla e mesme e ulët mund të pranohen në një shkollë të maturës, pa hyr në provim në disa raste. Përndryshe një provim pranues është një komponentë kritik për të përcaktuar nëse një student mund të studioj në një shkollë të tillë.

Studentët duhet të bëjn një lloj të temës (punë diplome), si dhe të kalojë një seri të provimeve që, nëse i përfundojn me sukses, rezultatet në një certifikatë të maturës e lejon pranimin në universitetet kantonale dhe institutet federale të teknologjisë. Analiza të caktuara mund të aplikojnë, për shembull, nëse një student frengjisht-folës dëshiron të studiuar mjekësi në një rajon gjerman-folës.

Për më shumë rreth shkollave të maturës, duke përfshirë se si të rriturit mund të fitojnë një certifikatë të maturës, ju lutem shihni webfaqen e serverit të edukimit www.educa.ch

Shkollat e detyrueshëme profesionale »

Legjislacionit zviceran (ndërkantonal apo kombëtar) formon bazën për llojin e arsimit në fushën e arsimit të detyrueshëm (niveli i mesëm i lartë dhe të nivelit tretësor). Kantonet janë përgjegjëse për zbatimin e këtij legjislacioni dhe janë përgjegjës për organizimin e shkollave. Të vetmet përjashtime janë Institutet Federale Zvicerane të Teknologjisë, të cilat janë në krye të autoriteteve federale.

Nä Zvicër 90% e të rinjve përfundojn arsimin e mesëm të lartë në moshën 18 ose 19 e cila u lejon atyre të fillojë të punojë, për të kaluar në një kolegj të trajnimit të lartë profesional ose - me një maturë / diplomë - për të vazhduar arsimin e tyre në një universitet publik ose një universitet i shkencave të aplikuara.

Në vijim disa tiparet të veçanta të sistemit arsimor zviceran:

  • Depërtueshmëria:
    Ka shumë mënyra për të hyrë ose bërë transferim në një program trajnimi ose në shkollë apo për të marrë pjesë në një program trajnimi të arritur.
  • Ka qasje të hapur për llojet e ndryshme të arsimit:
    Kushdo që ka kualifikimet e nevojshme në përgjithësi mund të marrë pjesë në kursin e zgjedhjes, pjesëmarrja në universitet mund të jetë zgjedhur me vullnet (lirshëm). Arsimi dhe aftësimi profesional është subjekt i disa kufizimeve për shkak të kufijve në numrin e studentëve për fusha të caktuara profesionale. Qasja në shkollat mjekësore është e kufizuar edhe në një masë të caktuar.
  • Diplomat janë të njohura në të gjithë Zvicrën, duke lehtësuar lëvizjen kombëtare dhe ndërkombëtare.

Universitetet

Zvicra ka një numër të madhë të universiteteve, instituteve teknologjike dhe qendra tjera të të mësuarit që e vënë sistemin arsimor ndër vendet më të mira në botë.

Arsimi në përgjithësi është i lirë në krahasim me disa shtete që kanë nivel të lartë të edukimit bazuar në standartet që i ka Zvicra duke i marrur shkollat publike të cilat i mbështet shteti zviceran.

Zvicra ka 12 universitete publike duke përfshirë edhe dy institute federale të teknologjisë, të cilët e rendisin vetvetën ndër më të mirët në rang botëror për shkencë dhe inxhinieri.

Tetë universitete të shkencave të aplikuara dhe 15 universitete të arsimimit të mësuesve janë jashtë sistemit publik të arsimit.

Studentet zakonisht mësojn në gjuhët vendase (gjermanisht, frëngjisht ose italisht), ndërsa gjuha angleze po bëhet gjithnjë e më shumë e zakonshëm në programet universitare.</>

Për një listë të programeve të ofruara në anglisht, ju lutem vizitoni webfaqen www.crus.ch

Pranimi

Duke qenë i pranuar si një i huaj në sistemin zviceran të arsimit të lartë kërkohen vlerësime të larta, aftësi gjuhësore dhe, në disa raste, përvojë e punës.Kërkesat e sakta varen nga çfarë lloji i shkollës dhe programit dëshiron të ndjek një student. Ndonjëherë studentëve mund t'u kërkohet që ti nënshtrohen një provimi pranues për t'u siguruar që ata janë të aftë për ngarkesëne punës.


Publikuar:
18.10.2022

Shpërndaje


© 2024 Gjiganti