Rregullorja e portalit Gjiganti.com | Gjiganti

Rregullorja e portalit Gjiganti.com

Kushtet e përdorimti
Këto janë kushtet të cilat janë përpiluar në pajtim me rregulloren e protalit www.gjiganti.com duke përfshirë edhe projektet Emigranti, Argëtim, Kosova etj. Duke e përdorur këtë webfaqe ju jeni dakord me kushtet e përdorimit.

Të drejtat e pronës
Të gjitha materialet që publikohen në webfaqen www.gjiganti.com duke përfshirë shkrimet, fotografit, logot dhe materialet tjera në webfaqe janë të mbrojtura nga të drejtat intelektuale dhe i takojn gjiganti.com ose personave të tretë. Përdorimi i këtrye materialeve apo modifikimi i tyre në çfarëdo mënyre bëhet vetëm duke kërkuar aprovimin nga ne apo pala e tretë që i ka prodhuar materialet.

Ndalohet që:
Informatat mos ti përdor në një mënyrë të paligjshme apo ilegale.

 • Materialet tona nuk mund ti përdor nëse
  • webfaqja jonë mbyllet
  • ndryshohet
  • ndal aktivitetin përkohesisht apo
  • i jepen në përdorim palës së tretë
 • Ndalohet përdorimi i materialeve tona duke i ridrejtuar tek faqet
  • që sjellin viruse të ndryshme kompjuterike
  • faqet pornografike
  • tek faqet që krijojn urrëjtje në shoqëri
 • Materialet tona ndalohen të përdorën për qëllime fitimprurëse apo reklama pa lejën tonë

 • Materialet e palës së tretë janë të mbrojtura sikruse materiale tona

Në rast se materiale tona keqpërdorën duke mos ju përmbajtur kushteve më lartë, www.gjiganti.com ka të drejtë të kërkoj dëmshpërblim nga ju, në pajtim me rregullorën tonë.

Të dhënat personale
Gjiganti i respekton informatat tuaja personale dhe nuk i shpërndan tek pala e tretë.
Kur ju dergoni një post elektronike apo plotsoni një formular kontakti, i jepni të drejt www.gjiganti.com që të ruhen të dhënat tuaja në bazën e të dhënave dhe informatat tuaja do të shfrytëzohen vetëm për punën tonë dhe nuk do jepen tek pala e tretë.

Informacionet në webfaqe
Informatat, produktet dhe shërbimet që jepen në këtë faqe, mund që të kanë gabime në mënyra të ndryshme. Gjiganti nuk është përgjegjës për besueshmërinë, kohën apo thjeshtësinë e informatave. Këto informatat jepen dhe vendosen pa një formë të garantimit megjithëse ne gjithmonë mundohemi që materialet e palës së dytë të jenë të sakta dhe të bazuara në fakte. Gjiganti nuk është përgjegjës për viruset apo mashtrimet tjera që bëjn webfaqet nga klikimet e lidhjeve prej faqeve tona edhe pse ne kemi bëre shumë gjëra për të ndaluar këtë dhe në të ardhmen do të japim maksimumin. Gjiganti e ka te drejtën që në çdo moment ta ndryshoj informacionin në webfaqe.

Lidhjet në faqen gjiganti.com
Kjo wbefaqe mundet të vendos lidhje drejt webfaqeve tjera por gjiganti.com nuk është përgjegjës për informatat që i japin ato webfaqe.

Ligji dhe drejtësia
Ligji i Finlandës është përgjegjës për këtë faqe! Çdo keqpërdorim i kësaj wefaqe faqe do të dërgohet në gjygjin e Finlandës në Helsinki.
Kjo rregullore është e përkoheshme dhe vlen derisa të përpilohet rregullorja e re me verzionin e plotë.


© 2024 Gjiganti